I. Adatkezelő adatai, elérhetőségei

1. A dobcsik.hu online felületet Dobcsik Kft. üzemelteti (továbbiakban: „Szolgáltató„).

2. A Szolgáltató cégneve: Dobcsik Kft.

3. A Szolgáltató székhelye: 2113 Erdőkertes, Bártfai u. 4.

4. Cég e-mail címe: info@dobcsik.hu

5. A Szolgáltató adószáma: 27076693-2-13

6. A Szolgáltató cégjegyzékszáma: 13-09-201926

7. A szerződés nyelve: Magyar

8. Telefonszám: +36 20 235 8910

II. A szerződésben szereplő további megnevezések definiálása

1. Weboldal: www.dobcsik.hu illetve dobcsik.hu internetes tartományok alatt elérhető tartalom.

2. Látogató: az a személy, aki használja ezt a Weboldalt. Ezen belül a Felhasználó az a személy, aki nevének és e-mail címének megadásával, Weboldalunkon kapcsolatba lép a Szolgáltatóval.

III. Adatkezelés

A Weboldal használata során a Szolgáltató részére rendelkezésre bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és nem adja ki további fél számára.

IV. Kezelt adatok köre

A Szolgáltató által kezelt adatok: Név, E-mail cím, IP cím

V. Az adatkezelés célja (Mire használjuk az adatait?)

A Felhasználó adatait kizárólag kapcsolatfelvételre és kapcsolattartásra használjuk.

VI. Külső szolgáltatók adatkezelése

A külső szolgáltató szervere közvetlenül a felhasználó számítógépével áll kapcsolatban. Felhívjuk látogatóink figyelmét, hogy e hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás, a felhasználó böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (pl. IP cím, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni. A felhasználó számára esetlegesen személyre szabott tartalmakat a külső szolgáltató szervere szolgálja ki. Az adatok külső szolgáltatók szervere általi kezeléséről az alább felsorolt adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani.

Az alábbi címeken elérhető külső szolgáltatók szolgáltatásuk teljesítése érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, sütit (cookie) helyezhetnek el, a felhasználók számítógépeinek IP címeit, egyéb adatait rögzíthetik, részükre reklámtartalmakat jeleníthetnek meg:

1. Sybell.hu (domain név, tárhely és webmail szolgáltató) https://sybell.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

2. Google Analitycs (analitikai mérések) http://www.google.com/intl/hu/policies/

3. Facebook (közösségi szolgáltatás elérése) https://www.facebook.com/privacy/explanation

4. Cookiebot (cookie kezelés, szabályzás) https://www.cookiebot.com/en/privacy-policy/

Az adatok kezeléséről az adatkezelők a fenti címeken adnak részletes felvilágosítást.

VII. Az adatkezelés időtartalma

A személyes adatokat a Szolgáltató teljesítésig kezeli.

VIII. Személyes adatok módosítása / törlése

A Felhasználó a Kapcsolatfelvételnél megadott adatai módosítását, javítását bármikor kérelmezheti az info@dobcsik.hu e-mail címre küldött üzenetével.

Adatok törlése

A Szolgáltató a személyes adatot törli, ha kezelése jogellenes, a Felhasználó kéri, a kezelt adat hiányos vagy téves és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki, az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte.

E-mailben jelezheti felénk adatai törlésére vonatkozó kérelmét az info@dobcsik.hu cimen. Az adatok törlésére irányuló kérelmet 5 munkanapon belül hajtjuk végre.

IX. Az adatkezelés jogalapja

A Felhasználó adatait visszavonásig tároljuk, és harmadik fél számára nem adjuk ki.

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok az általunk kezelt online felületeken keresztül végzett adatkezelésekre (kapcsolatfelvétel) az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény.

Az Infotv. 20. cikke (1) bekezdés szerint „az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy kötelező”

Az Infotv. 3. cikke 7. pontja alapján hozzájárulás „az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok (…) kezeléséhez.”

Az alábbi linkre kattintva elérhető a jogszabály hatályos szövege:

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV

Az Ön mint érintett személy jogai

1. Áttekintés

A részünkre adott hozzájárulások visszavonásának jogán kívül Önt a megfelelő törvényi feltételek fennállása esetén az alábbi további jogok illetik meg:

2. Tájékoztatáshoz való jog a GRPD 15. cikke alapján

Ön a GDPR 15. cikk (1) bekezdés alapján kérésre jogosult a személyével kapcsolatban általunk tárolt személyes adatokról térítésmentesen tájékoztatást kapni. Ez elsősorban az alábbiakat jelenti:

3. Helyesbítéshez való jog a GDPR 16. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatok haladéktalan helyesbítését kérje tőlünk. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Ön jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését

4. Törléshez való jog a GDPR 17. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok haladéktalan törlését kérje tőlünk, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben nyilvánosságra hoztuk a személyes adatait, és azokat törölni vagyunk kötelesek, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megfelelő lépéseket teszünk annak érdekében, hogy az Ön adatait kezelő harmadik személyeket tájékoztassuk az Ön szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlésére irányuló kéréséről (elfeledtetéshez való jog).

5. Az adatkezelés korlátozásához való jog a GDPR 18. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje tőlünk, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

6. Adathordozhatósághoz való jog a GDPR 20. cikke alapján

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznánk, ha:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

Az alábbi linkre kattintva elérhető a jogszabály hatályos szövege:

https://www.naih.hu/files/wp242rev01_hu_adathord.pdf

7. Tiltakozáshoz való jog a GDPR 21. cikke alapján

A GDPR 21. cikk (1) bekezdés alapján bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen.

A fenti általános tiltakozási jog érvényes minden, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban ismertetett, GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont szerinti adatkezelési cél esetére. Az üzletszerzési célból történő adatkezeléssel kapcsolatos speciális tiltakozási joggal ellentétben a GDPR értelmében csak abban az esetben vagyunk kötelesek az ilyen általános tiltakozást elfogadni, ha Ön az adatkezeléssel szemben elsőbbséget élvező indokokat nevez meg, ilyen lehet például a potenciális élet- vagy egészségügyi veszély. Ezen túlmenően fennáll annak lehetősége, hogy Ön az illetékes felügyeleti hatósághoz forduljon.

X. Egyéb rendelkezések

1. A Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet amelyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a Kapcsolatfelvételkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

2. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a Kapcsolatfelvételkor illetőleg egyébként a hozzájárulás megadásakor megadott adatok valósak illetőleg helytállóak. Amennyiben a Felhasználó pontatlan vagy hibás adatokat ad meg, úgy a Szolgáltatónak jogában áll korlátozni a Felhasználót a Weboldal hozzáférésében.

3. A Szolgáltató magára és általa üzemeltetett Weboldalra nézve követendőnek tekinti a Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesületének etikai kódexét.

4. A Felhasználó adatait a Szolgáltató nem iktatja.

XI. Cookie kezelése

A Szolgáltató a testre szabott kiszolgálás érdekében a Felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő Szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a Felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Az adatkezelés célja: a Felhasználók azonosítása, egymástól való megkülönböztetése, a Felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, az adatvesztés megakadályozása, valamint webanalitikai mérések létrehozása. Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása. A kezelt adatok köre: azonosítószám, dátum, időpont, valamint az előzőleg meglátogatott oldal.

Az adatkezelés időtartama: a munkamenet vége.

A munkamenet lezárultáig érvényes süti csak a böngésző bezárásáig marad a számítógépen.

A pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

Az előzőekben megjelölt külső szolgáltatók szintén sütit kezelhetnek céljaik megvalósítása érdekében. Ezen sütik kezeléséről a megjelölt webcímeken kaphat tájékoztatás az adatkezelőktől. A Google mint külső szolgáltató szintén sütit kezelhet céljai megvalósítása érdekében. A Google süti kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/policies/ címen kapható tájékoztatás az adatkezelőtől.

A sütit a Felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetőség. A sütikről az alábbi címen érhető el bővebb információ: http://www.adatvedelmiszakerto.hu/cookie

A weboldalon jelenleg használt Cookie-k megtekintéséhez, kezeléséhez, beállításához, kérem látogasson el ide kattintva a Cookie-k beállítása/kezelése oldalunkra, ahol kiválaszthatja, mely Cookie-kat szeretné Aktiválni és melyeket Inaktiválni.

Adatvédelmi hatósági eljárás:

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5

Telefon: +36 (1) 391-1400

Fax: +36 (1) 391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu

+36 20 235 8910
Facebook
YouTube
TikTok
+36 20 235 8910
Facebook
YouTube
TikTok